บทความ

ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3

รูปภาพ
ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนรายวิชา เว็บช่วยสอน จาก มคอ.3             * ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

            * เข้าใจรูปแบบการใช้ภาษา HTML และการเขียนภาษา HTML

            * เข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บเป็นทีมจากบทความวิจัยที่กำหนดให้

            * เข้าใจแนวทางและกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้บนเว็บ 

            * สามารถนำเสนอโครงงานตามแนวทางและกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้บนเว็บ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
           ข้อเสนอแนะ           * อยากให้มีการแสดงความคิดจากเพื่อนกลุ่มอื่น

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
 วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย 1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ 405709005 2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู 405709008
3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ 405709010
4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา 405709014
5. นายมุฮตาซีดีน เดียได 405709022
6. นายอัมรัณ แปซะ 405709037            ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง ER- Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ ER-Diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 


 - แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของ 
    แต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ    
                        - อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยPHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin
ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

                                 -  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น                                     -  บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP                                       โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้                                                1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL                                                 2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP                                                3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล                                                4. การสร้างฐานข้อมูล                                                5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล                                                6. การเพิ่มข้อมูล                                                7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม 8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม                                                9. การแสดงข้อมลู                 …

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่             -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน             -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย              -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด             -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ             -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา                    ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ            เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา            ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้           1. แนะนําภาษา PHP                                                                                                                 2. ขั…

ลงพื้นที่ของทีม Develop

รูปภาพ
ลงพื้นที่ครั้งนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของทีม Develop   ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ทีม Develop ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกองทุน
            สวัสดิการเพื่อการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์วิทยา ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่ง
           ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเรื่องกองทุน ศึกษางานเดิมของ
           โรงเรียน และปัญหาต่างๆ โดยได้สัมภาษณ์ นางสาวคอรีนา กูดู ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วน
           ของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบต่อไป


ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้นำเสนอเป็นทีม

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 7
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การนำเสนอเป็นทีมแต่ละทีมนำ เสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที โดยกลุ่มดิฉันกลุ่ม Develop นำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้าย ซึ่งกลุ่ม Develop ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องการพํฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้พัฒนา  รองศาสตราจารย์ ธีรชัย บุญมาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธา อารีรักษฎร์ นายกัณหา รักษาวงค์ โดยมี  ผู้นำเสนอดังนี้ 1.นายนัสริน โซ๊ะสะอิ นำเสนอเกี่ยวกับ -ชื่องานวิจัย -วัตถุประสงค์ของงานวิจัย -ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง -ประโยชน์ที่ได้รับ 2.นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู นำเสนอเกี่ยวกับ -ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3.นายมุฮตาซีดีน เดียได นำเสนอเกี่ยวกับ -ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 4.นางสาวตอยีบะห์ ซากา นำเสนอเกี่ยวกับ -เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5.นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ นำเสนอเกี่ยวกับ -ขอบเขตของระบบสารสนเทศ