วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

           วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย 
             
                                           1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ 405709005
2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู 405709008
3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ 405709010
4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา 405709014
5. นายมุฮตาซีดีน เดียได 405709022
6. นายอัมรัณ แปซะ 405709037
           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง ER- Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ ER-Diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้        - แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของ 
        แต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ                            
                        - อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยPHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdminผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 


                                 -  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น   
                                      โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
                                               1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL 
                                               2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
                                               3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
                                               4. การสร้างฐานข้อมูล
                                               5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
                                               6. การเพิ่มข้อมูล
                                               7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
                                               8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
                                               9. การแสดงข้อมลู
                                             10.การแก้ไขข้อมูล
                                             11.การลบข้อมูล
                                             12. บทสรุป
                                          นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อ
                                 ออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม
                                - ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
                     

                               1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมด
                   กี่จํานวน

คำตอบ


               
                                    2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                                                          คำตอบ

                  

                  3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

สมมติ 78
 คำตอบ

  รูปภาพ

                            
    

  วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล


  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

  ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

               •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
              -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
              -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
              -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
              -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
              -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                     ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
             เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
             ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


                           

  •     อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้           1. แนะนําภาษา PHP                                                                                                                 2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
                 3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
                 4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
                 5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
                 7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
                 8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
                 9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
               10. ตัวดําเนินการ
               11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
               12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
               13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
               14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
               15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
               16. บทสรุป
                        ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์
               สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด


  วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  ลงพื้นที่ของทีม Develop

  ลงพื้นที่ครั้งนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของทีม Develop  

  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้                       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ทีม Develop ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกองทุน
              สวัสดิการเพื่อการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์วิทยา ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่ง
             ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเรื่องกองทุน ศึกษางานเดิมของ
             โรงเรียน และปัญหาต่างๆ โดยได้สัมภาษณ์ นางสาวคอรีนา กูดู ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วน
             ของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบต่อไป


  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้นำเสนอเป็นทีม  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
  (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 7

  ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 


                          
  กลุ่ม Develop


                            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การนำเสนอเป็นทีมแต่ละทีมนำ เสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที โดยกลุ่มดิฉันกลุ่ม Develop นำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้าย
             ซึ่งกลุ่ม Develop ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพํฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้พัฒนา  รองศาสตราจารย์ ธีรชัย บุญมาธรรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธา อารีรักษฎร์ นายกัณหา รักษาวงค์ โดยมี  ผู้นำเสนอดังนี้
  1.นายนัสริน โซ๊ะสะอิ นำเสนอเกี่ยวกับ
  -ชื่องานวิจัย
  -วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
  -ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
  -ประโยชน์ที่ได้รับ
  2.นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู นำเสนอเกี่ยวกับ
  -ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  3.นายมุฮตาซีดีน   เดียได นำเสนอเกี่ยวกับ
  -ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
  4.นางสาวตอยีบะห์   ซากา นำเสนอเกี่ยวกับ
  -เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  5.นางสาวไอนี  สะหะเม๊าะ นำเสนอเกี่ยวกับ
  -ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
  -ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
  6.นายอัมรัณ   แปซะ นำเสนอเกี่ยวกับ
  -ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
  -แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน
  สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม

  ประมวลผลรูปภาพ

  วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  CSI Sport Game 1st  CSI Sport Game 1st
  สาขาคอมพิวเตอร์


                          วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ทางสาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์                   ภายในสาขาคอมพิวเตอร์โดยมี  ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮะยีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                   เทคโนโลยีและการเกษตร มาเปิดพิธีในครั้งนี้  สนามหน้าอาคารวิทยาการจัดการ (วจก)
              กีฬาสาขาคอมพิวเตอร์ (สร้างความสัมพันธ์ในสาขาได้แก่ เอกคอมคบ. วิทย์คอม และไอที)

  บรรยากาศการลงทะเบียน
  เป็นพิธีกร

  ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮะยีสาเมาะ
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร


  การแสดงอานาซีดจากเอกไอที
  การแสดงนาฎศัพท์จากเอกคอมพิวเตอร์

  คณบดีและคณาจารย์ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์


  กรรมการตัดสินจากเอกสุขศึกษาและพลศึกษา

  กีฬาวันแรกและช่วงเช้าของวันที่2 เป็นประเภทกีฬาสากล


  ช่วงบ่ายของวันที่2 เป็นประเภทกีฬาพื้นบ้าน

  พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาและร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์และกรรมการตัดสิน

  และสุดท้ายจบลงด้วยดี รอติดตามปีหน้าต่อนะคะ