วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

สัมมนาและเสนอผลการจัดนิทรรศการ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

       กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง สัมมนาและเสนอผการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร ช่วยชี้แจงและตอบคำถามที่นักศึกษาได้ถามในเวลาเสวนาถึงปัญาและอุปสรรคที่นักศึกษาได้ออกฝึกทดลองในสถานศึกษาครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มสวัสดิการ 2 กลุ่ม คือ (1) สาขาภาษาอังกฤษ อาาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ และอาจารย์ซามียะห์ บาเละ (2) สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน และอาจารย์ฮัสย์ซารียะห์ สตาร์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน
การวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา

     กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สิ่งที่นักเรียนจะต้องประพฤติและปฏิบัติในการออกฝึกขั้นทดลองสอนในโรงเรียนหน่วยฝึกฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มสวัสดิการ 2 กลุ่ม คือ (1) สาขาการประถมศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์พุมพนิต  คงแสง และอาจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน (2) สาขาการสอนอิสลามศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด และอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

     กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนพัชร  แก้วปฎิมา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ และอาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน


การผลิตสื่อการสอน

      กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การผลิตสื่อการสอน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์ ครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนนราสิกขาลัย และอาจารย์เมธินี  สะไร ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์อุชุพร  บถพิบูลย์ และอาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน
เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ

     กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา ทองเนียม  ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์อิบรอเฮง อาลฮูเซน และอาจารย์อาลียะห์ มะแซ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน

     กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุสลี  แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโห โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 และ 2 อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา อาจารย์ฌัสสกร คงชีวสกุล อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี และอาจารย์ไซนีย์  ตำภู นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

      กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์วันอาตีเฆาะ แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาคณิตศาสตร์ อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์นูรฮัสวานี  บอตอ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน


สัมมนาและเสนอผลการจัดนิทรรศการ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

       กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง สัมมนาและเสนอผการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ...